KVKK

Son Düzenleme Tarihi: 02.01.2024

İşbu Müşteri Kişisel Verileri Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “”ElfMoto.com.tr”” PAYNET BİLGİSAYAR ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“”ElfMoto.com.tr”/ŞİRKET”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman; kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması amaçları, toplanma yöntemleri ile metinde yer alan diğer başlıkları güncelleme hakkımızı, saklı tutuyoruz. Yapılan güncellemelerin takibini ve kişisel verileriniz ilişkin diğer detaylı bilgiyi web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması’’başlığından kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz şöyledir:

Kimlik: Ad – soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, vergi kimlik numarası;

İletişim: Telefon numarası, çalışma yeri adresi, ev adresi, e-posta adresi;

Finans: Banka bilgileri, kredi kartı verisi (varsa), e-fatura bilgileri;

Diğer Veriler: Müşteri işlem verisi, hukuki işlem verisi, web sitesinde yaptığı işlemlere ilişkin log kaydı, çağrı merkezindeki görüşmeler kapsamında alınan bilgiler, online satış anında alınan bilgiler, üyelik faaliyetlerince işlenen veriler.

(1) Kişisel Verilerinizin İşlenmesindeki Hukuki Sebep

Tarafımız, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için gerekli çalışmaların yapılabilmesini mümkün kılacak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirlenen yöntemlerle toplanan kişisel verilerinizi sizlerden talep etmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri de almak suretiyle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir. Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek için ise yalnızca açık rızanız olması halinde işleme gerçekleştirilmektedir.

(2) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Tarafımızdan, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen şekilde toplanan ve belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz, Kanunu’nun 8. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde şirket paydaşları, şirket yetkilileri, iştirak ve bağlı ortaklıklar, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, tedarikçiler ile hizmetin mahiyeti gereği paylaşılabilecektir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden “ElfMoto.com.tr” sorumlu değildir.

(3) Kişisel Verilerinizin Toplanması

Kişisel verileriniz tarafımızdan otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Tarafımızca çevrimiçi ve çevrim dışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgiler eşleştirilebilir ve Kanun’a ve işbu Aydınlatma Metni’ne istinaden kullanılabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilmesi için toplanacaktır.

(4) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları; şirketimizden herhangi bir mal veya hizmet alımı yapmanız veya kampanyalarına katılımınız sırasında ve/veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, idari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün/hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterilerimizi tanımak ve iletişim/hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek, istatistik bilgi ya da müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak amacıyla kampanya ve güncel ürün bilgisi sunmak, tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanmak ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir.

Her halde Şirketimize gerek mesafeli satış sözleşmesi gerekse mevzuatta belirtilen hallere uygun olarak verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanması için verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.

(5) Haklarınız

Müşteri olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11 kapsamında, sizler haklarınızı ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, “ElfMoto.com.tr” tarafından oluşturulmuş başvuru formunu web sayfamızdan veya elden almayı talep ederek Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla ‘’Ankara Cd. No:97 K:8 D:8,  Bayraklı / İzmir” adresine postalayarak veya;

Başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak; elektronik posta adresimiz: bilgi@ElfMoto.com.tr adresine iletilebilirsiniz. Taleplerinizi şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz, en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize yazılı cevap verilmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilk 3 (üç) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 3 (üç) sayfanın üzerindeki her sayfa için 100 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Ayrıca KVKK’nın 4. maddesi uyarınca “ElfMoto.com.tr”’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda “ElfMoto.com.tr”’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin “ElfMoto.com.tr” ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. İşlenen verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde konu kısmına “Kişisel Verilerimin Güncellenmesi” yazarak bilgi@ElfMoto.com.tr adresine mail atarak güncellemenizi rica ederiz.

(6) Saklama ve imha:

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, yasal saklama süresi aşılmamak kaydıyla işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde yok edilecektir. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha sürelerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

SÜREÇ, SAKLAMA SÜRESİ ve İMHA SÜRESİ

SüreçSaklama Süresiİmha Süresi
Sözleşme sürecinin bir bölümü ve Sözleşmenin muhafazasıSözleşme ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Sair ilgili mevzuat gereği toplanan verilerİlgili mevzuatta öngörülen süre kadarSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Ödeme işlemleriSözleşme ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Müşteri Log/Kayıt/Takip Sistemleri10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Müşteri verileriMüşteri’nin, satın almış olduğu her bir ürün/hizmetin sunulmasından itibaren Türk Borçlar Kanunu md.146 ile Türk Ticaret Kanunu md.82 uyarınca 10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Üyelik anında alınan verilerMevzuata uygun olarak üyeliğin iptalinin gerçekleşeceği ana kadarSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Kamera kayıtları (mağaza satışında)60 günSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Her türlü doküman dosyalanması10 yılSaklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde